Alice Tegnér-bloggen

Alice Tegnér (1864–1943) är en av våra mest folkkära tonsättare när det gäller sånger för barn och unga.

Under mer än hundra år från hennes första publiceringar har flera generationer av barn i Sverige hunnit möta hennes sånger i skola och hem, och nypubliceringar av hennes barnvisor öppnar ständigt hennes visskatt för nya årskullar.

Del 4

Alice gifter sig och bildar familj

Alice hade alltså avlagt lärarinneexamen år 1883, endast 19 år gammal. Bland hennes studiekamrater fanns det flera som senare skulle låta tala om sig, däribland Selma Lagerlöf, som hade inlett sina studier vid seminariet år 1882.

Efter en sommarresa till Dalarna, som följde på de fullgjorda studierna, avreste Alice till Finland, där hon under ett år tjänstgjorde som guvernant hos en godsägare. Vid denna tidpunkt hade hon redan hunnit stifta bekantskap med juristen Jakob Tegnér, sonson till skalden Esaias Tegnér.

Bekantskapen med Jakob Tegnér fördjupades när Alice återvände till Stockholm för en motsvarande guvernanttjänst hos en bokförläggare, som var svåger till Jakob.


Alice Tegnér

Alice Tegnér
Foto: Ferdinand Flodin, Bildsamlingens porträttsamlingar,
Kungliga biblioteket, Alb.788_24


Alice och Jakob fann varandra delvis också genom musiken – Jakob hade en vacker baryton som Alice gärna ackompanjerade. Jakob friade till Alice år 1884, vilket hon beskrev som ”Lyckligaste dag i mitt lif!”

Paret gifte sig i en kyrka utanför Karlshamn året därpå och bosatte sig därefter i en lägenhet på Valhallavägen i Stockholm.

I sin roll som hustru hade Alice många uppgifter kopplade till sin nya ställning. Därutöver kunde hon hjälpa sin man med bl.a. korrekturläsning och renskrivning av protokoll, något som hon delvis fick betalt för, och hon tjänstgjorde periodvis även som lärarinna.

Under de följande åren fick Alice och Jakob två söner, och när pojkarna var små flyttade familjen till Djursholm. Där började ett nytt kapitel i Alice’ och familjens liv.

Huvudsakliga referenser:
Tegnér, G. (2014) Alice Tegnér och ett liv fyllt med musik
Reimers, L. (1983) Alice Tegnérs barnvisor

Blogg av Helene Eriksson 210723

******

Del 3

Alice Tegnérs ungdomstid

År 1877, vid 13 års ålder, fick alltså Alice flytta till Stockholm tillsammans med sin syster för att studera på Åhlinska skolan. Att få fortsätta studera var något som Alice verkligen önskade, och som också kunde möjliggöras tack vare reformer som började följa i spåren av kvinnans frigörelse.

Tiden i Stockholm innebar många nya musikaliska impulser och studiemöjligheter för Alice, och förhoppningarna var att hon skulle kunna söka till Musikkonservatoriet efter avslutad skolgång.

Men efter faderns plötsliga bortgång år 1879, kom Alice istället att flytta hem till Karlshamn. Där undervisade hon i en skola för att kunna bidra till familjens ekonomi, samtidigt som hon genomförde sin egen konfirmationsläsning.


Alice Tegnér

Alice Tegnér
Foto: Rasmus Ovesen, Bildsamlingens porträttsamlingar,
Kungliga biblioteket, Alb. 799

I samråd med modern sökte hon därefter till Kungliga Högre Lärarinneseminariet i Stockholm, dit hon antogs vid 16 års ålder.

Alice återvände alltså till Stockholm, vars musikliv på nytt gav henne många viktiga möten med musik och musiker. Av stor betydelse måste inte minst pianolektionerna under våren 1883 hos tonsättaren Ludvig Norman ha varit.

Våren 1883 avlade Alice även lärarinneexamen vid seminariet. Därefter var det dags för henne att söka sig en utkomst.

Huvudsakliga referenser:
Tegnér, G. (2014) Alice Tegnér och ett liv fyllt med musik
Reimers, L. (1983) Alice Tegnérs barnvisor


Blogg av Helene Eriksson 210716

******

Del 2

Alice Tegnérs barndom

Alice Tegnér (f. Sandström) växte upp i Karlshamn, en dåvarande stadskommun några mil väster om Karlskrona.

I barndomshemmet var musiken ett naturligt inslag i familjens samvaro, och särskilt pappan, sjökapten Eduard Sandström, var mycket musikintresserad. Det var också han som under en hemmavistelse 1867 introducerade Alice till pianot när hon var tre år gammal.

Alice musikbegåvning visade sig redan vid denna tidiga ålder, och pappan började under sina följande skeppsresor att sände han henne små musikuppgifter, som hon kunde arbeta med under tiden han var borta.


Alice Tegnér

Alice Tegnér
Foto: okänd, Bildsamlingens porträttsamlingar,
Kungliga biblioteket


Från nio års ålder fick Alice studera piano för en organist i Karlshamn, musikdirektör Karl-Fredrik Ullman, och därefter för dennes efterträdare, Wilhelm Theodor Söderberg.

Gudrun Tegnér (2014) återger hur Alice, enligt henne själv, redan vid denna ålder kunde ackompanjera vuxnas sång och hur hon vann mycket uppskattning både inom och utom hemmets väggar. Hon kunde dessutom improvisera, spela prima á vista, transponera, komponera och hade absolut gehör.

Redan när Alice förste pianolärare gick bort, och Alice fortfarande bara var nio år gammal, bad Alice sin pappa att få fortsätta sina studier i Stockholm. Detta ansågs dock vara alltför kostsamt.

Fyra år senare, vid 13 års ålder, fick hon emellertid möjlighet att fortsätta sina allmänna studier i Stockholm, vid den då välkända Åhlinska skolan. Detta öppnade även för många nya musikaliska impulser i form av operabesök, pianolektioner, dans m.m. Studietiden beskrivs närmare i nästa blogg-inlägg!

Huvudsakliga referenser:
Tegnér, G. (2014) Alice Tegnér och ett liv fyllt med musik
Reimers, L. (1983) Alice Tegnérs barnvisor

Blogg av Helene Eriksson 210709


******


Alice Tegnér

Alice Tegnér
Foto: okänd, Bildsamlingens porträttsamlingar,
Kungliga biblioteket


Del 1

Inledning

Alice Tegnérs visor för barn hör till de mest kända inom den svenska sångrepertoaren.
Hennes musikaliska gärning begränsade sig dock inte till att endast komponera barnvisor: mindre känt är kanske att hon även skrev kantater, körstycken, sånger för röst och piano, en violinsonat, pianostycken m.m.

Därtill var hon verksam som lärarinna, organist och körledare under många år, och arbetade även för att få hela det svenska folket att bli ett sjungande folk.

Men vem var då Alice Tegnér, tonsättaren och människan bakom de välbekanta sångerna?

I denna blogg ska vi titta närmare på Alice Tegnérs liv och gärning med utgångspunkt i antologin ”Alice Tegnér – Musikskapare” från 2014 samt Lennart Reimers avhandling ”Alice Tegnérs barnvisor” från 1983.

Bloggen kommer att delas upp i 14 delar, och ett nytt inlägg publiceras varje vecka.

Ett stort tack till Kungliga biblioteket som har försett Opus Norden med fotografier på Alice Tegnér ur Bildsamlingens porträttsamlingar.

Välkomna att följa med på en musikhistorisk resa!

Blogg av Helene Eriksson 210701

******