Test page

*****


Torgny Svenberg

Torgny Svenberg: Professor emeritus i kirurgi vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi. Torgny Svenberg är född i Göteborg 1941. Han läste medicin vid Karolinska Institutet, blev medicine licentiat 1968, disputerade 1978 och blev docent i kirurgi 1983.Torgny Svenberg forskade ett år vid Hammersmith Hospital i London 1980-81 och var visiting professor vid Yale University i USA hösten 1989. Sedan 1990 har Torgny Svenberg varit lektor i kirurgi på Karolinska sjukhuset, kliniskt verksam som kolorektalkirurg.

Torgny Svenberg har lagt ner stort arbete på att reformera grundutbildningen och bl a initierat s.k. core curriculum för att begränsa den svällande mängden fakta som studenterna exponeras för. Sin forskning om tarmens fysiologi, mikrobiologi och immunologi bedriver Torgny Svenberg sedan många år tillsammans med olika forskargrupper på KI.

Torgny Svenberg utnämndes att från den 1 juli 2000 vara professor i kirurgi vid Karolinska Institutet. Sedan 2006 är han verksam som emeritus.

Torgny Svenberg har sedan flera år sysslat med en av skatterna på Kungliga biblioteket, John Arderne's Practica (X118), en handskrift som handlar om medicin och kirurgi på 1300-talet. Bitvis rolig och fängslande text på latin och ca 130 illustrationer av olika krämpor och deras bot.


John Arderne (1307-1390)

John Arderne är troligen den mest berömde av engelska kirurger. Detta tack vare boken: Treatises of fistula in ano, hemorrhoids and clysters från 1376, med latinsk text och senare översatt till Middle English, medeltida engelska. I boken beskriver Arderne hur han opererade analfistlar, fortfarande en vanlig åkomma, och hans metod används än idag i hela världen om än med bättre instrument och anestesi. I England kallas John Arderne Father of proctology, proktologi innebär ano-rektal kirurgi. Han bodde i Newark, Nottinghamshire från 1349 till 1370 och flyttade sedan till London där han arbetade reaten av sitt liv. Att vara kirurg på medeltiden var farligt eftersom svåra komplikationer till ingreppen inte var ovanliga och resulterade ofta i vrede och hotfullhet från släktingar och vänner till patienten. Vilket ledde som regel till att kirurgen tvingades byta verksamhetsort efter bara några månader för att undvika detta. John Arderne arbetade på samma två orter I hela sitt liv vilket jag tolkas som tydliga tecken på att han var en uppskattad, empatisk och tillmötesgående kirurg.

Som kolorektal kirurg har jag hört talas om och läst John Arderne i hela mitt yrkesliv. Omkring 2006 berättade Ove Hagelin, grundare och då chef på Hagströmerbiblioteket, Karolinska Institutet, om en gammal handskrift på Kungliga Biblioteket (KB) i Stockholm: De Arte Phisicali et de Cirurgia. Skriften i pergament har funnits på KB sedan 1758 och tack vare Ove Hagelin fick jag möjlighet att beskåda handskriften, en makalös upplevelse! Den skapades 1412 och är I huvudsak baserad på John Ardernes olika publikationer, skrivna på latin och fortfarande belägna på olika bibliotek I England. 1920 gavs skriften ut I en bok av Sir D´Arcy Power med texterna översatta till modern engelska och samtliga 130 illustrationer I svart-vitt. Ett exemplar av denna bog gav mig Ove Hagelin vilket plötsligt gav mig ett viktigt projekt efter min pensionering. 2014 publicerades boken, både på svenska och engelska och med alla illustrationer I färg som KB bidrog med. Under detta arbete lärde jag känna Peter Murray Jones, Fellow och Librarian på King´s College I Cambridge, expert på både latin och medicinens historia, han blev förstås medförfattare.

Några år senare beslöt vi att översätta Ardernes berömda bok Treatises of fistula in ano, hemorrhoids and clysters. Att tolka gammal engelska är inte lätt men lyckligtvis fick jag hjälp av engelskprofessorn Nils-Lennart Johannesson på Stockholms Universitet. Dessvärre avled Nils-Lennart efter att ha avslutat arbetet. I boken, som enbart ges ut på engelska, fokuserar vi på John Ardernes beskrivning av analfistlar och deras behandling och hans mycket kloka beskrivningar av hur en läkare skall bete sig I olika situationer. Med hjälp av Peter Murray Jones kunde vi ge ut boken I december 2021.

Ragna Fagelund
Ragna Fagelund
Ragna Fagelund
John Arderne (1307-1390)

John Arderne is perhaps the most famous of English surgeons. Mainly because of his book: Treatises of fistula in ano, hemorrhoids and clysters from 1376, written in Latin and later translated to Middle English. He discribes how to operate an anal fistula and this method is still in practice although with better instruments and anesthesia. In England he is named Father of proctology, proctology means ano-rectal surgery. He lived in Newark, Nottinghamshire from 1349 until 1370 and then moved to London where he worked for the rest of his life. Being a surgeon in these days was very dangerous, severe complications were not uncommon resulting in fury and rage from the patient and his/her relatives. Therefore most surgeons had to move otherwise after a couple of months to avoid these disappointed people. John Arderne though stayed at the same two places for many decades indicating that he was a very caring and appreciated surgeon.

Being a colorectal surgeon, I have heard and read about John Arderne all my professional life. Around 2006, Ove Hagelin, founder and chief of the Hagströmer Library at Karolinska Institutet told me about an old manuscript at the Royal library in Stockholm: De Arte Phisicali et de Cirurgia. This manuscript has been in Stockholm since 1758 and thanks to Hagelin I was allowed to watch it, a marvellous experience. The manuscript dated 1412 is based mainly on Ardernes writings, in Latin, still located on many libraries in UK. In 1920, it was published in London by Sir D´Arcy Power with all the 130 illustrations in black and white and with Power´s translation into modern English. Ove Hagelin gave me a copy of this book, so I suddenly got an important project to work on after my retirement. In 2014, the book was published both in English and Swedish and with all illustrations in color, provided by the Royal Library. During this work I got to learn Peter Murray Jones, Fellow and Librarian at King´s College in Cambridge, expert in Latin and History of Medicine which made hime to my co-author.

Some years later, we decided to translate the important parts of Arderne´s most famous book Treatises of fistula in ano, hemorrhoids and clysters. Dealing with Middle English is not easy so I got help from Nils-Lennart Johannesson, English professor at the University of Stockholm. With the help of Peter Murray Jones, this book was ready in December 2021. We focus om his Arderne´s description of anal fistula surgery and include his very wise opinions on how a doctor shoud behave in various situations.